Home

GC-MS

Kumar KN, Rajalekshmi M, Sangeetha B, Ravishankar B, Muralidhar R. Chemical examination of leaves of Cinnamomum malabatrum (Burm. f.) Blume sold as Tamalapatra. Pharmacognosy Journal. 2012;4(31):11-5.
Kumar KN, Sangeetha B, Rajalekshmi M, Ravishankar B, Muralidhar R, Yashovarma B. Chemoprofile of tvakpatra; leaves of Cinnamomum verum J.S. Presl. Pharmacognosy Journal. 2012;4(34):26-31.