Home

herbs

Chan EW, Phui Yan Lye, Suit Ying Eng, Yuen Ping Tan. Antioxidant properties of herbs with enhancement effects of drying treatments: A synopsis. FREE RADICALS AND ANTIOXIDANTS. 2013;3(1):2-6.
Chan EW, Yuen Ping Tan, Sze Jia Chin, Li Yi Gan, Kor Xian Kang, Chin Hong Fong, et al. Antioxidant properties of selected fresh and processed herbs and vegetables. Free Radicals and Antioxidants. 2014;4(1):39-46.